ਫੈਕਟਰੀ ਟੂਰ

garden type factory
2016 ACE Exhibition in India

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2016 ਏਸੀਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ

auto moulding production line 1

ਆਟੋ ਮੋਲਡਿੰਗ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨ 1

auto moulding production line 2

ਆਟੋ ਮੋਲਡਿੰਗ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨ 2

auto moulding production line 3

ਆਟੋ ਮੋਲਡਿੰਗ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨ 3

casting head cutting workshop

ਕਾਸਟਿੰਗ ਹੈਡ ਕੱਟਣ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ

casting railway system

ਕਾਸਟਿੰਗ ਰੇਲਵੇ ਸਿਸਟਮ

customer visiting factory 1

ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਾਹਕ 1

customer visiting factory the 1st time

ਗਾਹਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

customer visting factory the 3rd time

ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਗਾਹਕ ਵਿਜ਼ਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰੀ

customer visting factory

ਗਾਹਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ

dust removal facilities

ਧੂੜ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ

dust removal installation

ਧੂੜ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

Moulding sand laboratory

ਮੋਲਡਿੰਗ ਰੇਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ